List of active policies

Name Type User consent
Онлайн оқыту Онлайн обучение Site policy All users

Summary

НАЗАР аударыңыз!

ҚҰРМЕТТІ ТЫҢДАУШЫ!


ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЙ СЛУШАТЕЛЬ!


Full policy

Осы Пайдаланушылық келісім Сіздің тарапыңыздан оның шарттарымен келіскендігіңіз расталған сәттен бастап әрекет ете бастайды.

1. Тыңдаушы пайдаланылатын Компьютердің техникалық мүмкіндіктеріне, интернеттің жылдамдығы кемінде 5 Мб/сек, жұмыс істейтін камераның, микрофонның және құлаққаптың болуына, оңтайлы жұмыс кеңістігін қамтамасыз етуге жауапты.

2. Тыңдаушы порталда орындалған тапсырмалардың уақтылы жүктелуіне жауап береді. Тапсырмалардың бірін орындамаған тыңдаушылар оқудан шығарылады.

3. Тыңдаушы онлайн семинар/курс материалдарын тек жеке қарау арқылы ғана пайдалануға құқылы және онлайн семинар/курс материалдарын (ішінара немесе толық) өзге тәсілмен, атап айтқанда, коммерциялық немесе өзге мақсаттарда пайдалануға құқылы емес.

5. Тыңдаушы логин мен парольдің қауіпсіздігіне, сондай-ақ авторизациядан кейін тыңдаушының жасаған барлық әрекеттеріне жауап береді. Тыңдаушы бағдарлама кураторына өзінің логині мен паролімен авторланбаған кез келген жағдай туралы және/немесе қауіпсіздіктің кез келген бұзылуы туралы дереу хабарлауға міндетті. Бағдарлама кураторы тыңдаушының есептік жазбасына рұқсатсыз кіру нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

6. Тыңдаушы қандай да бір үшінші тұлғаға логин мен парольді берген жағдайда, осы үшінші тұлғаның порталда жасаған әрекеттері үшін барлық жауапкершілікті тыңдаушы көтереді.


Данное Пользовательское Соглашение начинает действовать с момента подтверждения с Вашей стороны согласия с его условиями.

1. Слушатель несет ответственность за технические возможности используемого компьютера, скорость интернета не менее 5мб/сек, наличие функционирующей камеры, микрофона и наушников, обеспечение оптимального рабочего пространства.

2. Слушатель несет ответственность за своевременную загрузку выполненных заданий на портале.  Слушатели, не выполнившие одно из заданий, будут отчислены.

3. Слушатель вправе использовать материалы онлайн семинара/курса исключительно путем частного просмотра и не вправе использовать материалы онлайн семинара/курсов (частично или полностью) иным способом, в частности в коммерческих или иных целях.

5. Слушатель несет ответственность за безопасность логина и пароля, а также за все действия, совершенные Слушателем после Авторизации. Слушатель обязан немедленно уведомить куратора программы о любом случае неавторизированного доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. Куратор программы не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа к учетной записи Слушателя.

6. В случае передачи Слушателем логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на Портале, несет Слушатель.